ข่าวสาร

การประชุมชี้แจงขยายผลการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขยายผลการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยมี ผอ.และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู หรือผู้รับผิดชอบร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับตัวชี้วัดหลักสูตรกับโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดน้ำรอบ โรงเรียนบ้านบางไทร รวมทั้งได้กำหนดตารางการดำเนินงานและการนิเทศติดตามด้วย

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com