คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  1. นางรัตนวรรณ์  แดงขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
  2. นางศักดิ์ศรี  เต็กฮวด  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  3. นางนลินี  เจ๊ะเกษม  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  4. นางสมคิด  วิหกฤทธิ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  5. นาง