ทำเนียบบุคลากร

 
กลุ่มอำนวยการ

 12tantalak

นางธัญลักษณ์ สิทธิรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

11Ratana

นางสาวรัตนา เงินแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

15janya

นางจรรยา  แก้วป่าระกำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

13piyanan

นางปิยะนันท์ ตรีตรง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

14sopha

นางโสภา คำมะเนิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

22 pupe

นางสาวปุญชรัศมีย์  จันทร์ศรีกลด
พนักงานพิมพ์

 16boonrit

นายบุญฤทธิ์ ยอดสุรางค์
พนักงานขับรถ

 18pongyut

นายพงษ์ยุทธ์ ขาววงศ์
พนักงานขับรถ

20naratip

นายนราธิป ไชยโย
พนักงานขับรถ

17kanha

นายกัณหา คงมาก
ช่างปูน

19somsak

 นายสมศักดิ์  ชั้นแก้ว
ช่างไฟฟ้า

21wichai

นายวิชัย เจริญผล
ช่างไฟฟ้า

 23somchay

นายสมชาย จันทร์คง
ยาม

 24akaradej

นายอัครเดช หนูจรเพ็ชร
ยาม

 25kannika

นางกรรณิการ์ อ่อนเกตุพล
แม่บ้าน

 
กลุ่มนโยบายและแผน

nutcharin

นางนุชจรินทร์ ทองเหลือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

49aubonrat

นางอุบลรัตน์ ผดุงกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

50supha

นางสุภา  ชูประพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

51walipon

นางวลัยพร จันทบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

52jirapon

นางจิราภรณ์  ศรีคณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

53wasana

นางวาสนา  ขาวหนูนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 saming

นายสมิง  พระสงฆ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

32kittikan

นายกิตติกานต์  เชิญทอง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 ratanawan

นางรัตนาวรรณ์  แดงขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 33saksri

นางศักดิ์ศรี เต๊กฮวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

34nalinee

นางนลินี เจ๊ะเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

somkid

นางสมคิด  วิหกฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

araya 001

นางสาวอารยา  นาคัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

36laliwan

นางลาลิวัลย์  รอดบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

37rachanee 

นางรัชนี จงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

38thawat

นายธวัช จิตอักษร
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

40janjira

นางจันทร์จิรา สิงหา
เจ้าหน้าการเงินและบัญชี

39thirarat

นางสาวธิรารัตน์ สิงห์ชู
เจ้าหน้าการเงินและบัญชี

 

  
กลุ่มบริหารงานบุคคล

 43sompong

นายสมพงศ์  วัชรกาฬ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 41phayungsak

 นางพยุงศักดิ์  เจริญวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

45jintana 

นางสาวจินตนา  จักรมานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

42supin

นายสุพิน  เสียมไหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 47roumporn

นางรวมพร  เจริญวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

46siraya

นางสิรยา  เลิศไกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

 

 

48prapai

นางประไพ  หลวงนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

31kannika t

นางกรรณิกา  ตรีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

pannee

นางพรรณี  พงศ์ยี่ล่า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

54tasanee

นางสาวทัศนีย์  นิลดับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

55wimonrat

นางวิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 56ratiya

นางรัตติยา  บุญสุภาพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  57alisara  

นางสาวอลิศรา  สายวารี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 narawadee

นางนราวดี  มีชัย
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

58amara

 นางสาวอัมรา  มุสิกะโรจน์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 

59sarawut

 ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ  มณีโชติ 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

 ponpen

นางสาวพรเพ็ญ  ศรีวิรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 preeya

นางปรียา  สงประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 thitaree

นางฐิตารีย์  บ้างสกุลวิวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

tanchanok 

นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  chatlalita

นางฉัตรลลิตา  วุฒิมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 jariya

นางสาวจริยา  ทองหอม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

supapon

นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jnathita

นางสาวเจณัฐิตา  อิสลาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 phakamas

นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 chamipon

นางสาวชไมพร  คำเอียด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 monthakati

นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 

 

akawat

นายเอกวัฒน์  จุลเลศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

soraya

นางสาวโสรยา  นุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

 

 
กลุ่มกฎหมายและคดี

PT 

นายประทุม  ชนะสงคราม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 krisana

นางกฤษณา  ชั้นแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

60bupha

นางบุปผา  ใสสะอาด
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ