ทำเนียบผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

yongsak 001 

นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.081-8964921

(กลุ่มกฎหมายและคดี & หน่วยตรวจสอบภายใน)

 

watsan

นายวัฒสัน  สร้างดำรงคุณ

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทร.089-4700785

(กลุ่มนโยบายและแผน & กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

 

 nararat   

นางนรารัตน์  อ่อนละออ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.084-1852020

(กลุ่มบริหารงานบุคคล & กลุ่มพัฒนาครูฯ)

anchalee

นางสาวอัญชลี นามสนธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.089-8756183

(กลุ่มอำนวยการ & กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

 

suchatpong

นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.087-6164982

(กลุ่มนิเทศติดตามฯ & กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ช่องทางการติดต่อ ที่ตั้ง แผนที่

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สถานที่ตั้ง : 138  หมู่ 8  ถนนศรีธรรมราช  ตำบลโพธิ์เสด็จ 
                  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ : 075-356151 อัตโนมัติ
โทรสาร :  075-347356
อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
พิกัด
ละติจูด 8.4165027,  ลองจิจูด  99.9598296
แผนที่ตั้ง
 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"เน้นคุณภาพ มาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและภายนอก

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีการทำงานแบบบูรณาการและเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส เป็นธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพการศึกษา
คำขวัญ
"องค์กรดี  มีมาตรฐาน บริการประทับใจ"