การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563

(Integrity and Transparency Assessment: ITA2563)

ข้อมูลพื้นฐาน
       O-1 โครงสร้างของหน่วยงาน
       O-2 ข้อมูลผู้บริหาร
       O-3 อำนาจหน้าที่
       O-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       O-5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
       O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
       O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์  1      3   Line  5   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       O-8 Q&A
       O-9 Social Network   Feacbook   Page  Youtube   Twitter
แผนการดำเนินงาน
       O-10 แผนการดำเนินงานประจำปี
       O-11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
       O-12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
       O-13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
       O-14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ  1  2  3
       O-15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  1  2  3
       O-16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       O-17 E-Service   1 My-Office   2 Smart OBEC   3 E-Document   4  E-Slip
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O-18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
       O-20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  1 แนวทางมาตรการในการสรรหาพนักงานราชการ    2  ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
       O-26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  1  2  3  4  5  6
       O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O-29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
       O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  1   2     4   5   6     8
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O-34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  1   2  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต
       O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       O-37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  1   2   3    
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        O-40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
        O-41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
        O-43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   1       4