itaonline

   

คู่มือสำหรับประชาชน  

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีไม่เกิน 50 คน)
4.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
5.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย
ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียน
ตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)

   

เอกสารดาวน์โหลด  

   
646208
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
120
334
120
567747
3952
3349
646208
Your IP: 54.198.103.13
Server Time: 2018-09-24 11:16:40
   

admishospital

   

car

   

ways

   

kupong

 

 

 

 

 

   

slide2

คู่มือ TepeOnline

พัฒนาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ

   

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ประกาศ ศธจ.นครศรีธรรมราช  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน  11 ราย
คลิกดูรายละเอียด

   

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษา

 
 000001
เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2561 นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร มอบเงิน
กองทุนสวัสดิการข้าราชการครู ลูกจ้างและนักเรียน เด็กชายณภัทร จอมจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนชุมชนวัดหมน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ณ บ้านเลขที่172/3หมู่ที่ 15 ต.ท่าเรือ
อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ หลังจากเลิกเรียนกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
 000012
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวันและการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ โรงเรียนเครือข่ายที่ 2 มีโรงเรียนบ้านทวดเหนือ โรงเรียนบ้านคลองดิน,บ้านนาเคียน
และโรงเรียนวัดพระมงกุฏ
>>> ประมวลภาพ
008002
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วยนางสุภาพร ดาราจิตร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคันธง โรงเรียนวัดบางตะพาน,บ้านบางหลวง,
วัดราษฎร์เจริญและโรงเรียนวัดนางพระยา เครือข่ายที่ 3 อำเภอเมือง และเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561และการดำเนินการงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี 
>>>  ประมวลภาพ
 000003
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น .นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย
นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพธิดาราม
และโรงเรียนวัดท่างาม เครือข่ายที่ 2 อำภอเมืองนครศรีธรรมราช 
(1) เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(2) การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง 2560
(3) การดำเนินการงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี
(4)ระบบการวางแผนและรายงานผลปฏิบัิติงานประจำปี 2560
>>> ประมวลภาพ
000 009
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4  นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ระดับภาค(คลัสเตอร์ 6)
เพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรม มีผู้เข้าประชุมจาก สพป.ชุมพร เขต 1,2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,3,4
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และ สพป.พัทลุง 1,2
>>> ประมวลภาพ  
 005013
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 4 บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้น นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561
>>> ประมวลภาพ
 000001
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุม รอง.ผอ.สพป./
ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมอาคาร 4  >>> ประมวลภาพ
 000001
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
พร้อมด้วยนายสพล ชูทอง ,นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางสุภาพร ดาราจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2561 ของครูผู้สอนระดับ ม.ต้น โดยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พี่เลี้ยง (สพฐ.154)
ของสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มีการอบรมระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561
>>> ประมวลภาพ
000004

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช นายเสนอ ทองจีน
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานจัดการประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ และ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเวลาเรียนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับประกาศการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ของ สพฐ. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน จากเครือข่าย 2,3,4 และ 7 
>>> ประมวลภาพ

000005

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการอบรมและพิธีเปิด
พร้อมบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้ารับการพัฒนา 5 หน่วย
พัฒนา จำนวน 902 คน จัดโดยสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  >>>ประมวลภาพกิจกรรม

000001

ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2561 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 อบรมสะเต็มศึกษาแก่ครูพี่เลี้ยงของโรงเรียน
ที่เป็นศูนย์อบรมด้วยระบบทางไกล ผ่านโครงข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(
UNINET) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
>>> ประมวลภาพกิจกรรม

 000001

วันที่ 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดงานวิชาการ"ผลงานดี วิถีพอเพียง”
ปีการศึกษา 2560 เพื่อชื่นชมยินดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
และนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียน
ต่อผู้ปกครองและชุมชน  ตลอดจนเพื่อส่งเสริม
การแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน มีนิทรรศการแสดง
ผลงานนักเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 ฐานการเรียน โดยมีนายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เป็นประธานเปิดงาน ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผอ.ร.ร.วัดทุ่งแย้ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ  
>>> ประมวลภาพกิจกรรม 

 001000

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11
หน่วยพัฒนาภาคใต้ จำนวน 118 คน ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานพิธีเปิดโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ   
>>> ประมวลภาพกิจกรรม 

000006
วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยดำเนินการประชุมทางไกลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 หน่วยดำเนินการพัฒนาประจำจังหวัด
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 เขตพื้นที่การศึกษา
มี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-4 และ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล (Viodeo Conference ) จำนวน 106 คนและพี่เลี้ยง 10 คน ประธานเปิดโดย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ก่อนประชุม นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พบปะพูดคุย
สร้างความเข้าใจ ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
>>> ประมวลภาพกิจกรรม 
003002
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชูรินทร์ ขวัญทอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  >>> ประมวลภาพกิจกรรม
000001

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์ NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 สนามสอบ
และสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการชี้แจง

>>> ประมวลภาพ

 000002

 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำ
รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบาย
ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ประธานการประชุม   >>> ประมวลภาพกิจกรรม

0104

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวราณี ทับเที่ยง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ับริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
>>> ประมวลภาพ

028029

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้
นางสาววัลลา เรืองไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียน เป็นตัวแทนลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
เพื่อชื่นชมคณะครู นักเรียน ที่ได้ช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องนักเรียนและครูผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้บริเวณถนนสายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา พร้อมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ให้แก่โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
โดยมี นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ให้การต้อนรับ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู นักเรียน  และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ให้การต้อนรับ  >>> ประมวลภาพ

000 001

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ได้จัดทำโครงการประชุมอบรมครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ กฎหมายและระเบียบ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีแก่ทางราชการ 
โดยมี นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการประชุม และ นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์
รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กล่าวรายงาน   >>> ประมวลภาพ
28167088 883710911788848 8688197631742669611 n27752082 883710905122182 7780705471155839404 n 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ตามโครงการการติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
เป็นประธานการประชุม  >>>ประมวลภาพ
   
  • รับสมัคร/สอบ/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย
next
prev
   
  • สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด
next
prev
   

หนังสือแจ้งจาก สพฐ.

   
   
   

boss edit
นายเสนอ  ทองจีน
ผู้อำนวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

   

planreport

 forwardproject

   

กิจกรรมโรงเรียน  

"หัวใจโกงกาง"โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ภาพยนตร์สั้นศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง อันดับที่ 9

   

tepeonline

   
econo
 
ban-p02
   

centerhelp

   

logbook

   

budget61

   

krunoi

   

766891

   
 
DLIT-OBEC dltv digital li etv
sahavicha krubannok schoolnet
ttv
   
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1