เผยแพร่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
 9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
 15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
 16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545
 18. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 19. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 20. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 21. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
 22. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 23. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
 24. พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 25. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 26. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
 27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 28. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 29. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
 30. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 2562
 31. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 32. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 33. กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
 34. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
 35. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
 36. กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
 37. กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
 38. กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
 39. ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 40. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 41. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการพ.ศ.2526
 42. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527
 43. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528
 44. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529
 45. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534
 46. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541
 47. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
 48. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 49. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
 50. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 51. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 52. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 53. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
 54. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 55. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
 56. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 57. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 58. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
 59. พระราชบัญญัติลูกเสือ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com