เผยแพร่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
  4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
  5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
  6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
  7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
  9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
  10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
  11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
  13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
  14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
  15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
  16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545
  18. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  19. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  20. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  21. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
  22. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  23. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
  24. พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  25. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  26. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
  28. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  29. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
  30. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 2562
  31. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  32. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  33. กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
  34. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
  35. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
  36. กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
  37. กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
  38. กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
  39. ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
  40. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
  41. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการพ.ศ.2526
  42. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527
  43. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528
  44. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529
  45. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534
  46. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541
  47. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
  48. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
  49. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
  50. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
  51. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  52. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  53. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
  54. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
  55. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
  56. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
  57. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
  58. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
  59. พระราชบัญญัติลูกเสือ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com