ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ. 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สพป.นศ. 1 โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นศ. 1 ผอ.และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ. 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นศ. 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการจัดการประเมินฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินฯ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประเมินโดยความสมัครใจ ในส่วนแนวทางการประเมินฯ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นสนามสอบ ยกเว้น กรณีที่มีนักเรียนจำนวน น้อยไม่ถึง 5 คน ให้มีการเคลื่อนย้ายไปรวมกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง และจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละห้องจำนวน 30 – 35 คน นอกจากนี้ ได้กำหนดวันในการประเมินฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และจะประกาศผลการสอบ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สพป.นศ. 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบการประเมินฯ รวมทั้งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบหรือผู้แทน กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ และนักการภารโรง/กรรมการจัดห้องสอบ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com