โครงสร้าง

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

พนักงานพิมพ์

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com