เผยแพร่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานพิมพ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com