โครงสร้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานธุรการ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com