โครงสร้าง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com