โครงสร้าง

กลุ่มอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานธุรการ

ช่างไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานทำความสะอาด

คนสวน

 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com