ข่าวสาร

ประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช ในการนี้ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล เป็นประธานมอบโล่รางวัลตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนั้นได้แจ้งข้อราชการ และบรรยายในหัวข้อการประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2566-2570) การเร่งรัด ติดตาม งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) โครงการนักเรียนก้าวทันยุติรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2640 และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com