ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผอ. กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในการนี้ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ได้กำชับให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยใช้เครื่องมือที่ สพฐ. กำหนด เพื่อใช้ในการตอบข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะต้องแสดงหลักฐานเพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com