เผยแพร่

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

  • แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการการขอซื้อแบบพิมพ์   ดาวน์โหลด
  • แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ   ดาวน์โหลด
  • แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com