เผยแพร่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้โดย
    1.  เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
    2.  ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Page Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
    3.  ทางโทรศัพท์ 075356151 ต่อ 123 (วันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)
    4.  ทางแบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบทางเว็บไซต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบคุณ ที่ท่านกรุณาแจ้งข้อร้องเรียน จะได้ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามกระบวนการ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป   ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะปกปิดข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com