เผยแพร่

ตรวจสอบภายใน

  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เอกสารแนบ
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารแนบ
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เอกสารแนบ
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   เอกสารแนบ
  • รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)  เอกสารแนบ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 เอกสารแนบ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com