ข่าวสาร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567

สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567 จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นางสุพิธาน์ ริยาพันธ์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2.นางสาวบุญราศี เจริญผล วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3.นางณัฐณพัชร์ พูลศรีรุ่งภารดา วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 4.นางสาวษิษุฆะรัตน์ เรืองจันทร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 5.นางสาวกรกมล หนูจันทร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย วันพุธที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 รับรายงานตัวบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ และ นายสุวิทย์ ดาวังปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 ให้การต้อนรับ แสดงความยินดี และปฐมนิเทศ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป โดย นางปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.นครศรีธรรมราช เขต1มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com