ข่าวสาร

กิจกรรม “ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ผลงานเชิงประจักษ์” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองดิน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ. 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ผลงานเชิงประจักษ์” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาว รัตนาภรณ์ นะขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะสำคัญ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งชื่นชม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้เรียนและโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ “ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพวิถีใหม่ โรงเรียนบ้านคลองดินก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ”

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com