ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา 2567

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com