เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นของโรงเรียนวัดป่าไหม้

Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ายื่นประมูลราคา ขายทอดตลาดอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอนของโรงเรียนวัดป่าไหม้

Read More

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน (เพิ่มเติม) ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่และรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มเอกสาร ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พ.ศ. 2565

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read More

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com