ข่าวสาร

ประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ. กลุ่ม คณะกรรรมการฯ และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นศูนย์สอบดำเนินการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการจัดสอบในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนในสังกัดกรมพระพุทธศาสนา โรงเรียนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และบ้านเรียน ทั้งนี้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้จัดสนามสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 สนามสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 สนามสอบ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย คณะทำงานดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ คณะทำงานดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ และคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมกันจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com