ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ห้องเรียนปกติ 108 โรง การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนแข่งขันสูง และแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2566

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com