ข่าวสาร

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยได้เน้นย้ำนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การตรวจราชการกรณีปกติ) ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล รวมทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในประเด็นการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชนหรือการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com