ข่าวสาร

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติข้อราชการเกี่ยวกับ การซักซ้อมความเข้าใจ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Cloud Meeting) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติข้อราชการเกี่ยวกับ การซักซ้อมความเข้าใจ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com