ข่าวสาร

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธาน และมีนางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซี่งที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 (กรณีปกติและกรณีพิเศษ) กรณีขอย้ายไปต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา 2) การขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3) การขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 4) การขออนุมัติการให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 5) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ.2553 6) การขอตั้งคณะกรรมการประเมิน (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 7) การขอตั้งคณะกรรมการประเมิน (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และได้ร่วมกันกำหนดปฏิทินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5/5

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com