เผยแพร่

ประมวลจริยธรรม

 • ประมวลจริยธรรม
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลด
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลด
  • แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลด
  • แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ดาวน์โหลด
  • ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด
 • ขับเคลื่อนจริยธรรม
  • แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลด
  • คำสั่งที่ 223/2566 เรื่อง แต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม  ดาวน์โหลด
  • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ หัวข้อ “ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” แก่ข้าราชการครู
   และนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลด
  • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ หัวข้อ “ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนที่ ๖ “เครือข่ายพระพรหม” ดาวน์โหลด
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
  • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com