ข่าวสาร

รอง ผอ.สพป.นศ.1 มอบโอวาทให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบโอวาทให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเสร็จสิ้นการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในระหว่างวันที่ 10 – 21 เมษายน 2566

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com