ข่าวสาร

ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ Video Conference

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นางนรารัตน์ อ่อนละออ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งได้นำเสนอโครงการและผลงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) เศรษฐีน้อยตามรอยพ่อ โรงเรียนบ้านโพนแพง 2) เปิดห้องเรียน Hurae café สร้างทักษะอาชีพ สู่ทักษะชีวิต โรงเรียนวัดหูแร่ 3) เรียนรู้ทักษะความปลอดภัยใน “สนามเด็กเล่น” โรงเรียนบ้านคำพิบูล 4) กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน : กิจกรรมหนูทำได้ สร้างนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 5) พุธเช้า ข่าวนักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 6) นายสุริยา โคตะชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดร้อยเอ็ด การแก้ไขหนี้สินครูตามนโยบาย ศธ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดร้อยเอ็ด 7) หลักสูตรท้องถิ่น ดินแดนสุโขทัย 😎 นวัตกรรมจิตศึกษา โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.ขอนแก่น เขต 4 จากนั้น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่ม/หน่วย และได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com