เผยแพร่

สถิติการให้บริการ

  • สถิติการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ดาวน์โหลด
  • สถิติการให้บริการสวัสดิการในปีงบประมาณ 2566 ผู้รับบำนาญ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
  • สถิติการรับหนังสือราชการประจำปี 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ระยะ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
  • สถิติการส่งหนังสือราชการประจำปี 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ระยะ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com