โครงสร้าง

หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com