ข่าวสาร

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เขตสุจริต

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางนรารัตน์ อ่อนละออ และนางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เขตสุจริตอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร จากนั้น นางนรารัตน์ อ่อนละออ ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com