ข่าวสาร

สพป.นศ.1 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2567 ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต1 และ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1 ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับฟังการประชุม ณ โรงเรียนทวดทอง 2. รองอัญชลี นามสนธิ์ และผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับฟังการประชุม ณ โรงเรียนวัดสระไคร 3. รองรณฤทธิ์ อริยพงศ์ และ ผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอลานสกา รับฟังการประชุม ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 4. รองสุวิทย์ ดาวังปา และผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอพระพรหม รับฟังการประชุม ณ โรงเรียนวัดแพร่

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com