ข่าวสาร

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนจากการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนโนบายขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายดังกล่าวและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2567
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 และ
นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย
นายสรวิศ จันพุ่ม ตัวแทนผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางจิราภรณ์ ศรีคณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงค์ ตัวแทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวอัมรา มุสิกะโรจน์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึงดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนจากการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567 จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. เด็กหญิง พิมพ์พิศา นฤโสตร์ โรงเรียนบ้านไสใหญ่
2. เด็กชาย ธรกฤติ อาคะมา โรงเรียนวัดดอนยาง
3. เด็กชาย พัชรพล ภิญโญ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่
4. เด็กชาย ชัยภัทร คล้ายช่วย โรงเรียนวัดบางใหญ่
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานตนเองในขณะที่อยู่ในโรงเรียน และให้ครูที่ปรึกษาได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน ร่วมถึงได้ทราบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com