ข่าวสาร

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ผอ.โรงเรียนเครือข่าย7 ส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเด็ก ได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดของตนเองเหมาะสมตามวัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆและชุมชน รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com