ข่าวสาร

ประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี  นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ.และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม สำหรับกิจกรรมในการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายการส่งผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลโดยอำนาจหน้าที่ของ กศจ. การสานต่อการบริหารงานบุคคลฯ ขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ สร้างความตระหนักในการทำหน้าที่ในบทบาทของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การชี้แจงทิศทางและการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทิศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่คาดหวัง และการชี้แจงและทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com