คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

  1. นางสุภาพร ดาราจิตร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  2. นางสาวรัตนา  เงินแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  3. นางจรรยา  แก้วป่าระกำ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  4. นางธัญลักษณ์  สิทธิรักษ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  5. นางโสภา  คำมะเนิน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  6. นางปิยะนันท์  ตรีตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  7. นางสาวปณิศา  หุภาทิพย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  8. นางสาว