คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

  1. นางนุชจรินทร์  ทองเหลือ  นักวิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
  2. นางอุบลรัตน์  ผดุงกิจ   นักวิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  3. นางสุภา ชูประพันธ์  นักวิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  4. นางจิราภรณ์ ศรีคณา  นักวิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  5. นางวลัยพร  จันทบูรณ์  นักวิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  6. นางวาสนา  ขาวหนูนา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน