ทำเนียบผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

yongsak 001 

นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.081-8964921

(กลุ่มกฎหมายและคดี & หน่วยตรวจสอบภายใน)

 

watsan

นายวัฒสัน  สร้างดำรงคุณ

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทร.089-4700785

(กลุ่มนโยบายและแผน & กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

 

 nararat   

นางนรารัตน์  อ่อนละออ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.084-1852020

(กลุ่มบริหารงานบุคคล & กลุ่มพัฒนาครูฯ)

anchalee

นางสาวอัญชลี นามสนธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.089-8756183

(กลุ่มอำนวยการ & กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

 

suchatpong

นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร.087-6164982

(กลุ่มนิเทศติดตามฯ & กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)