คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย

หมวด: เกี่ยวกับ สพป.
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 16:55
เขียนโดย Super User
ฮิต: 899
unnamedกลุ่มอำนวยการ
 1. นางธัญลักษณ์  สิทธิรักษ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางจรรยา  แก้วป่าระกำ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 3. นางปิยะนันท์ ตรีตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 4. นางโสภา  คำมะเนิน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
unnamedกลุ่มนโยบายและแผน
 1. นางนุชจรินทร์  ทองเหลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางอุบลรัตน์  ผดุงกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 3. นางสุภา  ชูประพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 4. นางวลัยพร  จันทบูรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 5. นางจิราภรณ์  ศรีคณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 6. นางวาสนา  ขาวหนูนา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 unnamedกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. นายสมิง  พระสงฆ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
unnamedกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 1. นางรัตนาวรรณ์  แดงขาว  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางศักดิ์ศรี  เต๊กฮวด  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 3. นางนลินี  เจ๊ะเกษม  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
 4. นางสมคิด  วิหกฤทธิ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 5. นางลาลิวัลย์  รอดบัวทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 6. นางรัชนี  จงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 7. นางธวัช  จิตอักษร  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
 8. นางจันทร์จิรา  สิงหา  เจ้าหน้าที่บัญชี
 9. นางสาวธิรารัตน์ สิงห์ชู  เจ้าหน้าที่การเงิน

 unnamedกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1.   นายสมพงศ์  วัชรกาฬ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2.   นายพยุงศักดิ์  เจริญวรรณ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 3.   นายสุพิน  เสียมไหม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 4.   นางสาวจินตนา  จักรมานนท์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 5.   นางรวมพร  เจริญวรรณ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 6.   นางสิรยา  เลิศไกร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 7.   นางประไพ  หลวงนา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 unnamedกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1.   นางกรรณิกา  ตรีพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
unnamedกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 1. นางพรรณี  พงศ์ยี่ล่า  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสาวทัศนีย์  นิลดับแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 3. นางวิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 4. นางรัตติยา  บุญสุภาพ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 5. นางสาวอลิศรา  สายวารี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 6. นางสาวอัมรา  มุสิกะโรจน์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศีกษา
 unnamedกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. นางปรียา  สงประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 2. นางฐิตารีย์  บ้างสกุลวิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 3. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 4. นางสาวเจณัฐิตา  อิสลาม  ศึกษานิเทศก์
 
unnamedกลุ่มกฎหมายและคดี
 1. นายประทุม  ชนะสงคราม  นิติกรชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
unnamedหน่วยตรวจสอบภายใน
 1. นางกฤษณา  ชั้นแก้ว  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการหน่วย
 2. นางบุปผา  ใสสะอาด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ