ข่าวสาร

งาน Open House 2023 (เปิดบ้านวิชาการ สานต่อความพอเพียง)

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2023 (เปิดบ้านวิชาการ สานต่อความพอเพียง) โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ทั้งนี้ การจัดงานฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ และปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” นักเรียนได้แสดงออก นำเสนอผลงานทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำทางวิชาการเสมอมา สำหรับในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนยังคงให้ความสำคัญสูงสุดในการพัฒนางานวิชาการทุกด้านทั้งกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร งาน Open House ในปีนี้ได้นำเสนอกิจกรรม และผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละสายชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้นักเรียนได้ตระหนัก และมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ส่วนระดับปฐมวัยได้นำเสนอผลงานและกิจกรรมของนักเรียนแต่ละห้องเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านโครงการ Project Approach ตามวัย ตามศักยภาพของผู้เรียน

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com