เผยแพร่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
  • รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
  • รายงานโครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ของอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลด
  • ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com