ข่าวสาร

โครงการพัฒนานักเรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาการพัฒนาฐานกายและกล้ามเนื้อมือนักเรียน ป.2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักเรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาการพัฒนาฐานกายและกล้ามเนื้อมือนักเรียน ป.2 โดยมี รศ. ไพโรจน์ คีรีรัตน์และทีม จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โรงเรียนในเครือข่ายที่ 7 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และมีโรงเรียนวัดพังยอม โรงเรียนวัดสระไคร และโรงเรียนบางหลวงเป็นโรงเรียนแกนนำ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดพังยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ขยายผล พัฒนานักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไปสู่นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย การจัดการเชิงรุก การพัฒนาการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาการสอน (plc ) และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com