เผยแพร่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด
  • การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com