เผยแพร่

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  • คู่มือการปฏิบัติงาน“การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ดาวน์โหลด
  • คู่มือการปฏิบัติงานการรับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สารบรรณกลาง)  ดาวน์โหลด
  • คู่มือการทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com