ข่าวสาร

งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จุดที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จุดที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โดยมี นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมงาน
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล กล่าวว่า พลังของครูเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เป็นผู้อบรมสั่งสอนให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างและพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไกล นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง “ครู” เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงานต่อไปในอนาคตของศิษย์ การจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25665 จึงขอเป็นกำลังใจให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มุ่งมั่น ทุ่มเท พลังแรงกาย พลังแรงใจ ในการทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ เพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com