ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำข้อมูล และตรวจทานข้อมูลผู้ขอย้าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.นศ.1 ครั้งที่ 1

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทำข้อมูล และตรวจทานข้อมูลผู้ขอย้าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.นศ.1 ครั้งที่ 1 โดยมี นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นศ.1 ผอ.และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นศ.1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีย้ายข้าราชการครูฯ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิทินการดำเนินการย้ายของ สพฐ. การประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชครู ประจำปี พ.ศ.2566 ปฏิทินดำเนินการย้าย และการแต่งตั้งคณะทำงาน นอกจากนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการตรวจคุณสมบัติของผู้ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด การซักซ้อมความเข้าใจ รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน ตามองค์ประกอบ แนวปฏิบัติกรอบการพิจารณาเพิ่มเติม กรณีตัวอย่าง ปัญหา อุปสรรค ในการย้ายที่ผ่านมา วิธีการจัดทำข้อมูล / การแบ่งกลุ่ม / วิธีการตรวจทาน การกำหนดวันและเวลาในการจัดทำข้อมูล และการตรวจสอบคำร้องขอย้าย กรณีพิเศษ / คณะทำงานผู้ตรวจสอบ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com