ข่าวสาร

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 โรงเรียนวัดสระไคร โรงเรียนวัดพระพรหม โรงเรียนบ้านตลาด และโรงเรียนบ้านทวดทอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้ให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนที่เข้าทดสอบ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ทั้งนี้ การทดสอบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลทดสอบไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com