ข่าวสาร

การอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ และมีอาจารย์บุญฤทธิ์ ระวังวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com